Gjutformen tillhör ett nybyggt bostadsområde i Uppsala om åtta kvarter och en park. Husen som tillhör Gjutformen ligger på gränsen mellan stad och landsbygd där stora öppna fält tar vid. Området har en historia som gammalt industriområde där Uppsala Cementgjuteri låg och arkitekturen i det nybyggda området har tydlig inspiration från 1900-talets tidiga industriarkitektur med ett platsbyggt tegelarbete som sätter huset på kartan.

Mi Inkinen är arkitekt och VD på Kjellander Sjöberg, samt en av de som varit med och ritat kvarteret med tio trapphus, 187 lägenheter och en förskola. Där den högsta byggnaden på 8 våningar syns över takåsarna och har fått iögonfallande industrifönster i brunt stål.

“Den tydligaste kopplingen till gamla industribyggnader syns i det högsta tegelhuset där vi har metallfönster med ovanligt mycket spröjs för att vara moderna fönster. Smäckra stålfönster ger en viss känsla. Vi har bland annat tittat på kvarter i Norrtull i Stockholm där det finns ett antal tidiga industrihus, säger Mi Inkinen.”

Arkitekterna har hämtat detaljer från typiska industrilokaler från 30-talet, ett sådant hus som de själva har sitt arkitektkontor i, med exempelvis putsade takfotsdetaljer, vilket inte är så vanligt i nyproduktion. Det ger en trappning från fasaden och upp till takfoten. Som Mi säger, ”Allt är omhändertaget när man tittar uppåt”.

Sedan har vi försökt använda motsvarande detaljering även på fasaderna. Att man inte bara ser en yta rakt av utan en struktur. De lägre tegel- och putshusen har antingen en vertikal artikulering i form av pilastrar eller kvadratiska reliefer runt vissa fönster.

I kvarteret har man jobbat med att få fram genomsläpplighet. Så att man kan passera mellan husen. Det är ett ganska stort släpp mot den bortre landskapssidan så att de som har bostad in mot gården också får ta del av den utsikten. Flödesmässigt kan det knytas ihop med parken i området.

Vi har skapat flera portaler till kvarteret. En är som en genomgång under byggnaden och två som gör att man kan passera husen in och korsa gården.

Ett kollage av tegel

Tre av husen har fått en platsmurad tegelfasad och resten har puts i olika kulörer som naturvit, mörkgrå och beige. Att blanda fasader av olika sorters material och kulörer skapar variation samt tydliggör även husen i det stora kvarteret och skapar en indelning. För de tre tegelhusen har man övergripande valt rödbruna kulörer för att återkoppla till det mörkröda tegel som användes i klassiska industribyggnader. Att kunna välja olika versioner och kulörer på tegelstenarna ger arkitekten möjlighet att skapa dynamik.

Vi var tidigt inne på tegel. Vi diskuterade även betong. Men tegel har både en värme och en förtjänst att det är så gott som helt underhållsfritt. Vi gillar att det är ett naturligt material och vår uppdragsgivare Uppsalahem var även förtjusta i det.

Höghuset fick en annorlunda gestaltning då det är det hus som du kanske lägger märke till mest samt att dess stora volym ställer andra krav på arkitekturen. För att göra fasaden levande har man här blandat tre olika sorters tegel i samma fasad. Rödbrunt, rött och ljusrött tegel från Petersen.

I höghuset var tanken att ha kollage som utgångspunkt för att bryta ner den höga skalan. Det är ett murverk men i olika fält och kulörer som är sammanflätade. Vi landade efter tre olika tegelsorter för att det inte skulle bli för brokigt men ändå en variation.

Man har laborerat med två olika fogkulörer i kombination med de tre olika tegelsorterna, för att med enkla medel uppnå ännu större variation. Valen föll på fogbruken Mölle och Böste för att få önskat helhetsintryck.

Platsmurad fasad och falurött

Tegelfasaderna är platsmurade istället för att gjutas fast i färdiga betongelement som monteras på plats. Fasaderna är byggda av utfackningselement och stålpelare. Sedan är det platsmurat utanpå.

–  Vi är glada över att Uppsalahem ville ha just platsmurat, det gav lite mer frihet i gestaltningen.

Utöver bostadshusen finns förskolan med tre avdelningar som fått en helt egen gestaltning. I projektet fanns en idé i ord om att knyta ihop stad och landsbygd genom tegel och lada vilket här kommer till sin realitet genom en träfasad som målats i en version av faluröd.

Byggnaden består av en del som har ett annat husdjup för att fungera som förskola. Det var därför lättillgängligt att ge den en egen gestaltning med en mer konkret koppling till det omgivna landskapet. Till landsbygden med husen utanför stan. Vi valde an annan typ av faluröd, en klarröd färg, som ska fungera ihop med tegelfasaden.

Gjutformen är ett exempel på hur man kan kombinera tegel med både träfasad och puts, och inte minst hur man med fördel kan variera teglet i samma kvarter och även på samma fasad för att skapa en levande och vacker byggnation – med historiska anslag och koppling till platsen.

Du hittar fler bilder och mer information under Referensprojekt Gjutformen.