Tegelmäster > Hållbarhet > EPD miljövarudeklaration

Välj hållbarhet med EPD miljövarudeklaration

EPD – Environmental Product Declaration, presenterar en produkts klimatavtryck i ett livscykelperspektiv.

Vi är måna om att vara transparenta i vår produktion och därför erbjuder vi EPD:er på samtliga tegelstenar i vårt sortiment. Vi vill erbjuda trygghet i valen på väg mot hållbarhet med EPD. Nedan finns samtliga EPD:er.

Vad är en EPD?

En miljövarudeklaration för en byggprodukt (EPD) beskriver produktens miljöpåverkan ur hela produktens livscykel. Värdena använder du inför en livscykelanalys (LCA) för den planerade byggnaden. Det ger oss mer insikt i våra gröna val på vägen mot hållbarhet med en EPD i handen.

Förkortningen EPD kommer från det engelska begreppet för miljövarudeklaration – Environmental Product Declaration.

I en miljövarudeklaration för en byggprodukt (EPD) redovisas resultatet från en livscykelanalys i komprimerat format. Informationen i en EPD baseras till största del på en livscykelanalys av produkten. En EPD kan i vissa fall avgränsas till att bara omfatta vissa delar av en produkts livscykel. I vårt fall har EPD:er tagits fram av samtliga tegelbruk. Från våra tegelbruk Petersen Tegl, Matzen Tegl, Gråsten Tegl och Strøjer Tegl. Här visar vi även EPDer från Weber som producerar vårt murbruk.

En EPD består av tre delar:

  • Produktdatablad
  • Metodval
  • Resultat från bedömningen av miljöpåverkan

En EPD gäller vanligtvis i tre till fem år. Den ska följa standarden för hållbarhet hos byggnadsverk, miljödeklarationer och produktspecifika regler (SS-­EN 15804:2012+A2:2019). Miljövarudeklarationer har granskats och godkänts via en oberoende verifiering. Detta säkerställer att informationen är trovärdig.

Läs mer om standarder för bedömning av miljöegenskaper på boverkets hemsida:

boverket.se

Hållbarhet med EPD - Detta visar våra EPD:er

Att välja tegel bränt med biogas i stället gör större skillnad än vad du tror!

Om man jämför EPD:erna åt, kan man se att tegel som är producerat med biogas har en reduktion av klimatavtrycket med drygt 50%. Siffran skiljer sig också något mellan tegelbruken och tegelsorterna.

Det biogasproducerade teglet är alltså en viktig spelare i vår gröna omställning. På Tegelmäster erbjuder vi dig, som ska investera i en vacker tegelfasad, möjligheten att göra skillnad. Agera hållbart genom att halvera klimatpåverkan och välj det biogasbrända teglet brickECO.

Se hela uträkningen

Hur arbetar vi med klimat & miljö?

Våra produkter består av lera som bränns i ugn under mycket hög värme. Det låter löjligt enkelt men bakom varje sten ligger många generationers kunskap och expertis. Vårt tegel kommer från anrika tegelbruk som garanterar högsta kvalitet, både vad gäller hållbarhet och estetik.

Tegelbrukens historia

location_on
location_on
location_on
Gråsten Teglvaerk A/S expand_less
Teglverksvej 14
6300 Gråsten
DANMARK

Tegelbrukets första ägare var hertig Ernst Günter, den dåvarande ägaren till Gråsten Slott. Vid återföreningen 1920 blev tegelbruket övertaget av staten tillsammans med slottet.

1922 köptes tegelbruket av Johan Heinrich Clausen, som också ägde Hillerød Teglværk. Hans son Erik Clausen övertog bruket 1931. Efter hans död 1959 drev änkan Elisabeth Omogen Clausen tegelbruket vidare.

1962 eller 1963 ombildades bolaget till ett aktiebolag, med familjemedlemmar, tegelmästare Peter Hansen och de övriga bruken runt Nybøl Nor som aktieägare. Under de följande åren skedde flera ändringar i ägarkretsen. Mellan 1982 och 1984 låg bruket stilla på grund av avsättningssvårigheter.

Tegelmästare Peter Hansen blev direktör 1963 och avled 1983. Hans son Erik Hansen övertog direktörsstolen 1984. På slutet av 80-talet var bruket i behov av stora investeringar, vilket de bruk som ägde det inte var intresserade i. Samtidigt var det priskrig på tegel och förtjänsten var dålig. Det medförde att Carl Matzen övertog aktierna 1988. Tegelbruket drivs idag av sonen Peter Matzen (på bilden).

Matzen Teglvaerk A/S expand_more
Havnevej 44
6320 Egernsund
DANMARK

1750 fick en tegelmästare från Iller, tillåtelse av Hertigen af Glücksborg att ”upprätta ett tegelbruk”. Han skaffade marken som både hade bra lera, och skog som man kunde bränna med. Grundarens dotter gifte sig med en Matzen, och de båda övertog bruket. Sedan dess har bruket varit i familjens ägo. Idag ägs det av Peter Matzen (på bilden).

Tegelbruket är en av Danmarks äldsta industriverksamheter som under alla år ägts av samma familj och bedrivit verksamheten på samma plats.

Tegelbruket var ursprungligen ett gårdstegelbruk, och ägarbostaden ligger vid sidan av. Jorden är i dag utarrenderad.

När ett tegelbruk har legat så många år på samma ställe så sätter det naturligtvis sina spår. Tydligast är lergravarna, men byggnaderna berättar också sin historia. Man kan således finna spår efter de tre ugnstyper som har använts på bruket. Två ekstolpar i den ena lagerhallen har på tre meters höjd tydliga brännspår. Stolparna sägs ha funnits på den gamla kammarugnen. Delar av av den gamla ringugnsbyggnaden anas ännu, och tunnelugnen som använder senaste teknologi – används var enda dag…

Petersen Tegl A/S expand_more
Nybölnorvej 14
6310 Broager
DANMARK

Den 17 maj 1791 gav kung Christian VII tillåtelse till att driva tegelbruk vid Nyböl Nor. Idag drivs tegelbruket av Christian A. Petersen och hans döttrar, det vill säga åttonde och nionde generation i rakt nedstigande led.

Det 6,5 kvm stora Nyböl Nor var då, likväl som nu, idealisk för tegelproduktion. Längs norets kuster var det rikligt med lera från istiden och en segelbar direktförbindelse med Flensborg Fjord. På 1700-talet låg tegelbruken sida vid sida. Med dåtidens omkring 50 tegelbruk var koncentrationen Nordeuropas största. Idag finns det sex tegelbruk kvar.

Från att vara ett lokalt tegelbruk, grundat för mer än 220 år sedan, har Petersen Tegl utvecklat sig till att vara en högt specialiserad verksamhet med global export. Utvecklingen har föregåtts – och föregår fortsatt – i samarbete med arkitekter från hela världen.

Följ med in på tegelbruket

Se hur blöt lera kastas ner i en form, innan den torkas och bränns. Det är såhär en handslagen tegelsten skapas!

Vill du snacka miljö?
Hör av dig till oss

phone
chat