FAQ

Här samlar vi frågor och svar rörande tegel och murverk. Saknar du något tveka inte att höra av dig till oss på info@tegelmaster.se

Hur stor kan en ligg- respektive stötfog vara?

expand_more

Enligt Eurokoderna bör fogarna ligga mellan 6-15 mm. Dock finns det krav på minimum 11 mm i liggfogarna för kramling samt bistål. Man bör därför aldrig gå under 11 mm i liggfogarna. Om man vill gå upp till större fogar än 15 mm så bör man enligt BKR minska tryckhållfastheten i murverket linjärt där man vid 30 mm stora fogar räknar med 60 % av ursprungliga tryckhållfastheten. Det är därför inte rekommenderat att gå upp över 15 mm fogar i högre hus

Vad är viktigt att tänka på vid hålmurning i ett murverk?

expand_more

Murverket försvagas genom att inte fylla samtliga stöt och liggfogar. Alla värden i Eurokoderna är baserade på fyllda fogar. Ett murverk med hål i är fortfarande principiellt endast en skalmur och klarar ej några stora laster. Därför är det viktigt att det finns möjlighet att kramla även denna del vilket ofta blir en utmaning då man vill kunna titta igenom murverket från båda håll. Kramling löses ofta med stålpelare/balkar bakom hålmurningen på ett c/c som en konstruktör måste ta fram.

Vad bör man tänka på när man utformar en gesims?

expand_more

Ett fint avslut mot takfot kan utföras som en gesims. Förutom ett vackert estetiskt utseende har gesimsen till uppgift att förhindra att vatten trycks upp under takfoten och in på eventuellt organiskt material. Liggande murat tegel kan förskjutas max 20 mm men om man ovanför ett liggande tegel använder ett stående eller liggande koppförband kan man skjuta ut denna 60 mm. Det finns en stor mängd olika varianter av gesims och beroende på utseende måste man tänka på att den inte kan ”tippa” ut och att man har möjlighet att kramla murverket till en bakomliggande konstruktion. Det är viktigt i detta fall att se över om det krävs ytterligare kramling för att klara större laster än endast vindlasterna. I vissa fall, framför allt de med stora utkragningar får murentreprenören mura ett par skift i taget till murverket hunnit härda innan nästa skift muras. Se exempel på gesims nedan. Vid större utkragningar måste man tänka på att baksidan av skalmuren fortfarande ska liva och på så sätt ”fullmuras” ända upp till tegelavslut.

Hur kan man på ett säkert sätt använda tegel i undertak?

expand_more

För att få ett gediget undertak i tegel som är vackert och som håller över lång tid, bör man använda prefabricerade tegelbalkar som tillverkas i våra balkfabriker. Glöm inte bort att beskriva, precis som för en fasad, vilket förband och/eller vilken orientering av teglet som ska användas. Förankring av tegelbalkarna sker säkrast till ett bjälklag i betong med hjälp av tegelkonsoler speciellt ämnade för denna typ av upphängning. Vi rekommenderar att förankring sker till ingjutna ankarskenor i bjälklaget för snabbast och enklaste montage. På så sätt uppnår man förankring utan borrning och kemiska massor som måste härda innan belastning kan ske samt att man undviker borrning i betong. Tegelbalkar och tegelkonsoler beräknas och konstrueras av oss på Tegelmäster.

Kan man fälla in ett stuprör i ett murverk?

expand_more

Det fungerar bra, då kommer den även att fungera som rörelsefog i fasaden. Ofta beklär man insidan med plåt, och då är det viktigt att tänka på att dessa inte placeras för nära murverkets avslut eller öppningar så att det finns möjlighet att ta ner lasterna till en sockel.

Finns det tegel som dämpar ljud?

expand_more

Allt tegel dämpar ljud, och hur mycket det dämpar är beroende av densiteten i murverket.

Vad är viktigt att tänka på vid invändig murning?

expand_more

Det är viktigt att man tänker på att man har något att kramla till bakom muren. Om man inte har möjlighet att kramla till en stomme bakom teglet så måste en konstruktör titta på stabiliseringen av väggarna. Detta kan t.ex. ske antingen genom tvärgående väggar eller infästning av vägg nertill, upptill och i sidorna.

Hur löser man hörnfönster utan upplag i ytterhörn?

expand_more

Hörnfönster kan lösas på tre olika sätt. Det första alternativet är genom flaggbalkar. En flaggbalk är en tegelbalk som bara har upplag på ena sidan om öppningen (vilket blir fallet i ett ytterhörn). Det finns en hel del förutsättningar som måste stämma för att detta alternativ ska fungera. En konstruktör måste därför alltid titta på om det fungerar i det specifika fallet. Ett annat alternativ är konsoler. Eftersom murverket rör sig olika vid denna metod krävs vertikala dilatationsfogar och att där finns möjlighet att montera konsol i bjälklag eller att stommen är av betong. Vid det tredje alternativt kan man ha en murpelare i ytterhörnet för att skapa upplag för tegelbalkar. Ett bra riktmått är då 348 mm på vardera sida.

Vilka utmaningar finns för tegel i fönstersmyg?

expand_more

Tänk på att tegel och isolering/stomme får inte mötas samt att lämna ett glapp för rörelser i murverket.

Vill du snacka tegel?
Hör av dig till oss

phone
chat