Tegelmäster > Hållbarhet > Våra miljömål

Våra miljömål

Vi på Tegelmäster och våra leverantörer av tegel och murverksprodukter har tillsammans gått ihop för att dela en målbild om ett klimatneutralt Sverige. Vi tror att genom analys och innovativa lösningar i hela produktionskedjan, från när lera grävs upp till när teglet levereras och muras upp, kunna minska vårt klimatavtryck avsevärt.

Strävan efter ett klimatneutralt samhälle

Byggbranschen står inför ett stort skifte, där fossila energikällor måste fasas ut för att i stället ersättas mot förnyelsebara. År 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Det här innebär att vi som leverantörer måste agera nu.

År 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser men vi har tagit ett ännu mer ambitiöst initiativ om att ha nettonollutsläpp senast år 2030. Detta gör vi i linje med Lokal Färdplan Malmös (LFM30) mål. Vi på Tegelmäster blev medlemmar i LFM30 år 2021.

Övergripande målbild för Tegelmäster

Tegelmäster målsätter senast år 2025 att minst 50% av allt vårt sålda tegel ska vara producerat med biogas. Minst 50% av vårt sålda tegel ska även vara transporterat med biodiesel, HVO100. Vi målsätter även att år 2025 ska all möjlig komponenteffektivisering, vid projektering, vara gjord.

Läs mer om LFM30 här:

lfm30.se

Vi reducerar vår klimatpåverkan

Att välja biobränslen i stället för fossila gör större skillnad än vad du tror!

Genom att erbjuda dig som kund tegel producerat med biogas reduceras minst 50% av klimatavtrycket, vi kallar denna produkt för brickECO.  Om du dessutom väljer ECO-frakt med HVO100 i förbränningstanken kan klimatavtrycket reduceras med hela 90%. Tillsammans blir det stor skillnad för miljön!

Läs mer här

EPD - miljövarudeklaration för tegel

EPD är ett standardiserat och oberoende sätt att mäta en produkts miljöpåverkan och har i vårt fall tagits fram av samtliga tegelbruk och tillverkare av murverksprodukter.

En EPD deklarerar resultatet från en livscykelanalys, över hur råmaterial tagits fram, produktens innehåll, energiåtgång, utsläpp och avfall. Vi deklarerar EPD:er från våra tegelbruk Petersen Tegl, Matzen Tegl, Gråsten Tegl och Strøjer Tegl. Här visar vi även EPD:er från Weber som producerar vårt murbruk.

Ladda ner EPD

Kort och snabb leverans

Vi värnar om miljön och erbjuder därför lokalproducerat tegel med korta logistiska avstånd.

Tegelmäster säljer endast lokalproducerat tegel, uppgrävd och bränd intill tegelbruken på Jylland och Fyn i Danmark. Teglet fraktas därefter direkt på pall från tegelbruken ut till byggarbetsplatsen i Sverige. Vårt mål är att hålla korta logistiska avstånd och erbjuda våra kunder kort och snabb leverans, för god service skull, men framför allt med anledning för att värna om miljön.

Hållbarhet i 3 delar

Social hållbarhet

Tegel klarar våra tuffa utomhusklimat och våra höga krav på inomhusklimat. Den klarar väderväxlingar, håller värme, står emot kyla och hetta samt klarar vibrationer från marken. Tegel, jämfört med organiska material som trä, håller i generationer utan vidare underhåll. Tegel kan även direkt återanvändas för att muras upp igen eller helt krossas och malas för att användas igen och bli fyllnadsmaterial.

Ett slitstarkt, kvalitativt material som tegel tillsammans med en gedigen konstruktion och en funktionell design, är ett grundrecept för hållbar arkitektur. Hus bör vara byggda för människor att trivas, må bra och känna sig trygga i. De bör också vara utformade för människor från flera olika kulturer, åldersgrupper, livsstilar och all ny teknik som kan tänkas finnas i framtiden. Det är hållbart byggande.

Miljömässig hållbarhet

Vi tar den gröna omställningen på allvar och arbetar ständigt med klimatförbättrande åtgärder. Vårt biogasproducerade tegel är en viktig spelare i denna omställning, men vi arbetar också med en effektivisering av materialanvändandet i murverket. Även transporten av vårt tegel från tegelbruk till arbetsplats är en viktig del. Dieseldrivna bilar kan enkelt bytas ut mot bilar drivna med biobränslen (HVO100). Vissa av våra tegelbruk driver dessutom sina fabriker med certifierad vindkraft.

Läs mer om Biobränsle.

Ekonomisk hållbarhet

En murad fasad är en god investering för ögat, men också för plånboken. En tegelfasad håller i minst 100 år utan större underhåll. Livscykelkostnaden (LCC) för tegel är beräknad i en rapport från KTH och visar stor konkurrenskraft hos teglet jämfört med andra fasadmaterial.

Ladda ner – “Livscykelanalys av olika fasadmaterial, KTH (2021)”

Globala mål

Tegelmäster arbetar med följande hållbarhetsfrågor för att verka för en hållbar framtid; hållbara städer och samhällen, hållbar produktion och konsumtion, jämställdhet samt god hälsa och välbefinnande. Målen tar avstamp i de 17 Globala målen som FN satt upp.

Hållbar konsumtion & produktion

Mål 12 i Globala målen är att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

År 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Vi har däremot tagit ett ännu större initiativ om att ha nettonollutsläpp senast år 2030. Detta gör vi i linje med Lokal Färdplan Malmös (LFM30) mål. Vi på Tegelmäster blev medlemmar i LFM30 år 2021.

Vi på Tegelmäster vill verka för att bidra till hållbar konsumtion och produktion. Detta gör vi bland annat genom att erbjuda Co2 neutrala tegelstenar som bränns med biogas.

Tegelmästers tegelbruk arbetar aktivt med att minska produktionssvinn. Tegel återanvänds redan, t.ex. som vägfyllnad.

Vi på Tegelmäster hjälper kunden att göra ansvarsfulla och hållbara val med hjälp av tydlig information om våra produkter och vårt erbjudande, som t.ex. EPD:er, prestandadeklarationer eller produktdatablad.

Alla Tegelmästers tegelstenar är certifierade med SundaHus klass A, vilket bland annat innebär att produkterna ger minimal hälso- eller miljömässig påverkan, har en lång teknisk livslängd och har en hög transparens kring innehållet i produkten. Läs mer om klassificeringen från SundaHus här.

Jämställdhet

Mål 5 i de Globala målen är att uppnå jämställdhet, och alla kvinnors egenmakt. En led i att göra byggbranschen mer jämställd är att arbeta för en jämnare könsfördelning på arbetsplatsen. Byggbranschen är dessutom den bransch som har lägst antal kvinnliga chefer.

På Tegelmäster jobbar vi med jämställdhet genom att verka för en jämnare könsfördelning och mångfald inom vår verksamhet.

Tegelmäster arbetar medvetet i rekryteringen av ny personal och strävar efter att hitta kandidater som tillhör det underrepresenterade könet och/eller minoritet av annat slag för att på så vis skapa en större mångfald inom företaget. På Tegelmäster finns det fler än en kvinnlig chef i organisationen.

Löneutvecklingen på Tegelmäster ska inte påverkas av kön, ålder, religion, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller funktionshinder. Därför jobbar Tegelmäster på ett medvetet sätt vid lönesättning.

Hållbara städer och samhällen

Mål 11 i de Globala Målen är att städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Tegelmäster bidrar till hållbara städer och samhällen genom att leverera en produkt som är beständig. Med det menar vi att tegel är ett material som står år efter år. Livslängden på en tegelfasad är över 100 år vilket gör det till ett långsiktigt hållbart material. Dessutom är tegel både ljud- och bullerdämpande, motståndskraftigt samt ett brandsäkert byggmaterial.

Vi verkar för vackra och hållbara byggnader genom vår produkt och vår kunskap. Att genom utbildning förse våra kunder och övriga intressenter med kunskap för att kunna bygga hållbart kan vi bidra till bättre och hållbara städer och samhällen på sikt.

Genom att ha konstruktörer på plats på våra kontor kan vi erbjuda både säker och hållbar konsultation för våra kunder, vilket ökar chanserna för ett lyckat, säkert och hållbart byggprojekt.

God hälsa & välbefinnande

Mål 3 i Globala målen är att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

Tegelmäster arbetar för att säkerställa god hälsa och välbefinnande för sin personal genom att skapa en arbetsmiljö där alla ska kunna trivas i. Tegelmäster utbildar kontinuerligt sin personal för att bidra till personalens utveckling.

Hur arbetar vi med klimat & miljö?

Våra produkter består av lera som bränns i ugn under mycket hög värme. Det låter löjligt enkelt men bakom varje sten ligger många generationers kunskap och expertis. Vårt tegel kommer från anrika tegelbruk som garanterar högsta kvalitet, både vad gäller hållbarhet och estetik.

Vill du snacka miljö?
Hör av dig till oss

phone
chat